Professioneel | Kwalitatief | Goede service | Alles inhouse

Disclaimer

Disclaimer

LEGALE BEPALING

Deze disclaimer is van toepassing bij elke raadpleging van www.frigomil.be.
Deze website behoort toe aan Frigomil.
Door eenvoudige raadpleging van deze website aanvaardt de bezoeker uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer.
www.frigomil.be kan de bepalingen van de disclaimer steeds eenzijdig wijzigen.

Tenzij uitdrukkelijk anders bepaald, hebben de pagina’s en simulaties die de bezoeker raadpleegt of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde.
Alle gegevens op deze website worden met de grootste zorgvuldigheid onderhouden en ter beschikking gesteld waarbij enkel betrouwbare
bronnen worden aangewend.

Alle aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade ingevolge de toegang tot en de consultatie van gegevens en publicaties op de website wordt afgewezen.
De intellectuele eigendomsrechten op de website, de logo’s, de informatie, interactieve toepassingen, … horen toe aan www.frigomil.be en zijn tevens auteusrechtelijk beschermd. Het kopiëren, aanpassen of wijzigen van een deel of van geheel deze site onder welke vorm en op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toelating de eigenaar is verboden. Inbreuken zullen burgerlijk en strafrechtelijk vervolgd worden.

De bezoeker van deze site krijgt de toelating om de geraadpleegde gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden op voorwaarde dat deze gegevens louter voor informatieve doeleinden van de bezoeker worden aangewend, en met uitsluiting van elke verdere verveelvoudiging, distributie, commercialisatie of exploitatie onder derden.
www.frigomil.be besteedt de nodige zorg aan de veilige toegang tot on-line diensten, toegankelijk voor klanten en geregistreerde gebruikers, door beveiligingssystemen te hanteren conform de technologische ontwikkelingen. Om toegang te krijgen, moet de gebruiker zijn identiteit bewijzen aan de hand van een identificatieprocedure die alleen hij kan toepassen.

De gebruiker verbindt er zich toe de dienst als een goede huisvader te gebruiken en alles in het werk te stellen om te voorkomen dat derden
kennis kunnen nemen van de identificatieprocedure die strikt persoonlijk is. De verantwoordelijkheid voor het naleven van deze
identificatieprocedure en voor de schadelijke gevolgen van het misbruik van de identificatieprocedure ligt uitsluitend bij de gebruiker.
www.frigomil.be respecteert de privacy van de gebruikers van haar website in overeenstemming met de bepalingen van de Wet van 8 december 1992 op de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
De website is in principe steeds raadpleegbaar behoudens perioden van technische en inhoudelijke onderhoudswerken of herstel van defecten.

www.frigomil.be kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige directe of indirecte schade als gevolg van onbeschikbaarheid van de website of onderdelen ervan, van beperkingen in gebruik, edm.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel of de woonplaats van Frigomil bevoegd.

 

PRIVACYBEPALING

Deze Privacy Statement is van toepassing bij elke raadpleging van de www.frigomil.be.
De verantwoordelijke voor de verwerking van de gegevens is Frigomil.
www.frigomil.be leeft de Belgische privacywet na mbt het verwerken van persoonlijke gegevens.

Deze wet bepaalt dat de persoon of het bedrijf dat gegevens verzamelt, toestemming moet krijgen van de persoon over wiens persoonlijke
gegevens het gaat, dat de gegevens relevant, juist en correct moeten zijn en dat ze moeten verzameld worden voor specifieke, duidelijke en
wettelijke doeleinden.
Door het bezoeken van deze website wordt elke bezoeker verondersteld kennis te hebben genomen van huidige Privacy Statement, deze te
begrijpen, er stilzwijgend mee in te stemmen en eraan gebonden te zijn. De eventuele ongeldigheid van een bepaling, wegens strijdigheid met het dwingend recht, doet geen afbreuk aan de afdwingbaarheid van alle andere vermelde bepalingen.

De persoonsgegevens die via deze site worden verzameld zijn uitsluitend voor intern gebruik bestemd en worden niet aan andere organisaties doorgegeven voor commerciële doeleinden. De persoonsgegevens worden gebruikt om de inhoud van deze website te verbeteren, om u op de hoogte te stellen van updates van onze website alsook voor statistische doeleinden evenals commerciële doeleinden en voor de mededeling van informatie over onze produkten.

Door het gebruiken en bezoeken van deze website, stemt u in met het beleid dat de Verwerker voert inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en geeft u de toestemming voor het verzamelen, verwerken en gebruiken van uw gegevens zoals beschreven in deze Privacy Statement.

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing zoals bijvoorbeeld reklame-acties.
Op deze website staan links naar andere websites. U komt dan automatisch terecht bij het beleid en de toepassing mbt de persoonlijke
levenssfeer van de nieuw bezochte site. Op deze site worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsites en bevat een aantal gegevens over deze bezoeken, zoals de webpagina’s die u heeft geraadpleegd om naar onze site te gaan, uw vroegere activiteiten op de site en uw gegevens wanneer u een formulier invult. Dit gebruik van cookies laat www.frigomil.be toe u bij uw volgende bezoek een betere dienstverlening aan te bieden.

Er wordt informatie ingezameld in log-files. Deze informatie kan gebruikt worden voor interne doeleinden zoals trafiek- en profielanalyse en op die manier het aanbod van de website nog beter afstemmen op de noden van de gebruikers/bezoekers.
www.frigomil.be verzamelt ook niet-persoonlijke gegevens, bijvoorbeeld via welke website u op de onze bent terechtgekomen. Deze informatie wordt gebruikt voor de analyse van niet-persoonsgebonden marketinginformatie, bijvoorbeeld onderzoek naar de meest gebruikte browser, om zo het aanbod en aanbiedingen voor de gebruikers en bezoekers continu te verbeteren.

www.frigomil.be houdt zich het recht voor deze Privacystatement ten allen tijde aan te passen, mits zij de gebruikers ervan op de hoogte brengt via de website.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze voorwaarden. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van Frigomil bevoegd.

 

© Legal Online